Cảm ơn bạn đã lựa chọn mua sắm tại WARNING ZONE. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi tham gia mua sắm tại WARNING ZONE. Tại đây, chúng tôi luôn đảm bảo quyền riêng tư của bạn bằng cách thực hiện các chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”). Bạn có thể sử dụng các thông tin sau đây để có thể nắm các quá trình mà chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin khách hàng.

Thank you for choosing to shop at WARNING ZONE. We hope you will have the best experience when shopping at WARNING ZONE. Here, we always ensure your privacy by implementing our privacy policy (“Privacy Policy” or “Policy”). You can use the following information to understand the processes we implement to secure customer information.

Giới thiệu (Introduce)

“Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.
Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Website, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Website.

“Personal Data” means data, whether true or not, about an individual from whom an individual can be identified, or from which such data and other information is or is available to an organization. accessibility. Common examples of personal data may include name, identity card number and contact information.
By using the Services, registering for an account with us or accessing the Website, you acknowledge and agree that you accept the practices, requirements, and/or policies described in the Privacy Policy. this Privacy Policy, and you hereby consent to our collection, use, disclosure and/or processing of your personal data as described herein. IF YOU DO NOT AGREE TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA AS DESCRIBED IN THIS POLICY, PLEASE DO NOT USE OUR SERVICES OR ACCESS OUR WEBSITE. If we change our Privacy Policy, we will post those changes or the revised Privacy Policy on the Website.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân (Purpose of collecting personal information)

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây (“Mục Đích”):

 • Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.
 • Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

We may collect, use, disclose and/or process your personal data for one or more of the following purposes (“Purposes”):

 • Customer support: purchasing, payment, delivery.
 • Provide product information, services and support according to customer requests.
 • Send notifications of our latest programs and products.
 • Solve problems that arise when making purchases.
 • Prevent illegal activities.
 • Measure and improve our services.

2. Phạm vi thu thập thông tin (Scope of information collection)

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân được thực hiện chủ yếu trên trang thương mại điện tử warningzone.com bao gồm:
  • Họ tên;
  • Địa chỉ thư điện tử (email);
  • Số điện thoại;
  • Địa chỉ;
  • Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh;
  • Giới tính;
  • Ngày sinh;
  • Địa chỉ giao hàng;
  • Phương thức thanh toán.
 • Bạn tương tác với chúng tôi

Chúng tôi sử dụng tập tin cookie hoặc một bên thứ ba khác và công nghệ theo dấu khác để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa và sử dụng cho các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên số lần các truy cập của khách hàng trước đó hoặc khi bạn tương tác trên trang thương mại điện tử warningzone.com.

 • Từ những nguồn hợp pháp khác

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua mạng xã hội (Facebook, Instagram, …) hoặc nếu bạn đồng ý liên kết tài khoản WARNING ZONE của bạn với một tài khoản mạng xã hội, thông tin cá nhân của bạn từ mạng xã hội đó sẽ được thu thập nhằm phục vụ các điều khoản sử dụng và bảo mật của trang thương mại điện tử warningzone.com.

We collect your personal information when:

 • You directly provide us with personal information mainly on the e-commerce site warningzone.com including:
  – Full name;
  – Electronic mail address (email);
  – Phone number;
  – Address;
  – Account login information includes any information necessary to set up an account such as login name, login password, login       ID/address and security question/answer;
  – Sex;
  – Date of birth;
  – Delivery address;
  – Payment methods.
 • You interact with us

We use cookies or other third parties and other tracking technology to collect data, optimize and use it for the purposes of improving service quality based on the number of visits of visitors. previous purchases or when you interact on the e-commerce site warningzone.com.

 • From other legal sources

We may collect personal information from other lawful sources. If you use our services through a social network (Facebook, Instagram, …) or if you agree to link your WARNING ZONE account with a social network account, your personal information from the network That social network will be collected to serve the terms of use and privacy of the e-commerce site warningzone.com.

3. Thời gian lưu trữ (Storage time)

Công ty TNHH WARNINGZONE sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

WARNINGZONE LLC will store personal information provided by customers on our internal systems during the process of providing services to customers or when customers request to cancel the provided information.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó (The people or organizations that may have access to that information)

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website: http://warningzone.com. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 • Partners are the parties that provide services to us related to order fulfillment and are limited to the scope of necessary information as well as applying regulations to ensure security and confidentiality of personal information.
 • We use services from a third-party service provider to perform a number of website-related activities: http://warningzone.com. Third parties may then access or process personal information in the course of providing those services. We require these third parties to comply with all relevant personal information protection laws and security requirements relating to personal information.
 • Programs are linked, co-implemented, and outsourced for the purposes stated in Section 1 and personal information security requirements always apply.
 • Legal Requirements: We may disclose personal information if required to do so by law and such disclosure is reasonably necessary to comply with legal processes.
 • Business transfer (if any): in the event of a full or partial merger or consolidation with another company, the buyer will have the right to access information stored and maintained by us, including information personal message.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin (Address of the information collection and management unit)

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH WARNINGZONE
 • Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315952588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 10 năm 2019.
 • Trụ sở chính:72 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Business name: WARNINGZONE LIMITED
 • Established and operating under Business Registration Certificate No. 0315952588 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on October 9, 2019.
 • Head office: 72 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu (Methods and tools for users to access and edit data)

 • Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:
 • Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 1900 6096
 • Gửi mail: office@warningzone.com
 • If you have any requests regarding access and correction of personal information provided, you can:
 • Call directly to phone number: ………..
 • Send email: office@warningzone.com

Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng (Do not share personal customer information)

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sát nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 • We will not provide your personal information to any third party, except for some necessary activities below:
 • Third parties to whom we disclose information for one of the Purposes and who in turn will collect and process your personal data for one or more of the Purposes.
 • Contractors, agents, service providers and other third parties we engage to support or supplement our business operations. These parties include, but are not limited to, those who provide administrative or other services to us such as postal companies, telecommunications companies, information technology companies, other organizations, etc. e-commerce operations, and data centers.
 • Legal Requirements: We may disclose personal information if required to do so by law and such disclosure is reasonably necessary to comply with legal processes.
 • Business transfer (if any): in the event of a full or partial merger or consolidation with another company, the buyer will have the right to access information stored and maintained by us, including information personal message.

An toàn dữ liệu (Data safety)

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn chuyển ngành. Nhấp đây để xem chi tiết.
 • We always strive to keep our customers’ personal information safe. We have been implementing many safety measures, including:

  Ensuring security in the operating environment: we store personal customer information in a secure operating environment and are only accessible to employees, representatives and service providers on an as needed basis. know. We follow industry standards and laws in protecting customer personal information.
  In case the information server is attacked by hackers leading to loss of customer personal data, we will be responsible for reporting the incident to the authorities for timely investigation and notification. customers are known.
  Payment information: kept confidential according to industry standards. Click here to see details.

Quyền của khách hàng (Customer rights)

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho chúng tôi tại mục Liên Hệ. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
 • Tất cả quá trình truy cập vào tài khoản cá nhân, yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc để lại đánh giá phản hồi về các vấn đề có liên quan trên trang trang thương mại điện tử warningzone.com là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.
 • Khách hàng cũng sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tin tức hoặc các đối tác kinh doanh có liên quan. Nếu Khách hàng từ chối nhận thông tin, xin vui lòng nhấp vào liên kết để từ chối nhận email. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày chấp nhận yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ ngừng gửi email cho Khách hàng. Nếu yêu cầu Khách hàng đưa ra chưa rõ ràng, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.
 • You have the right to provide personal information to us and can withdraw your consent to the collection, use and/or disclosure of your personal data in our possession or control by Email us at Contact section. However, your withdrawal of consent may mean that we will not be able to continue to provide the Services to you, and we may need to end your existing relationship and/or contract. yours with us.
  Customers have the right to check, update, and adjust their personal information by logging into their account and editing personal information or asking us to do this.
  All processes of accessing personal accounts, requesting services or leaving feedback reviews on related issues on the e-commerce site warningzone.com are completely free. We reserve the right to charge you a reasonable fee for dealing with and processing your request to access your personal data. If we charge a fee, we will provide you with a written fee estimate. Please note that we are not obligated to respond to or resolve your access request unless you have agreed to pay the fee.
  Customers will also receive information about us, our products, promotions, news or relevant business partners. If the Customer refuses to receive information, please click on the link to refuse to receive emails. Within 07 days from the date of accepting the Customer’s request, we will stop sending emails to the Customer. If the Customer’s request is not clear, we will proactively contact.
  We reserve the right to refuse to correct your personal data in accordance with the laws on the protection of personal information confidentiality, where such laws require and/or allow an organization to refuse correction. personal data in such cases.

Quyền của WARNING ZONE (Rights of WARNING ZONE)

Không ảnh hưởng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của WARNING ZONE quy định tại các văn bản, thỏa thuận hoặc quy định pháp luật hiện hành, WARNING ZONE có quyền như sau:

 • không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc khách hàng tiết lộ mật khẩu cho những người không liên quan, cung cấp bất kỳ thông tin thanh toán nào cho người khác qua email hoặc internet hoặc các hình thức khác.
 • có quyền xóa tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin khách hàng nếu việc lưu lại không tin là không hợp lý.
 • sử dụng thông tin của bạn cho việc khảo sát thị trường nhưng những thông tin này sẽ được ẩn và chỉ sử dụng cho mục đích thống kê.
 • không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc đánh mất mật khẩu nếu không phải là lỗi của WARNING ZONE.
 • Quyền khác theo quy định pháp luật.
 • Without affecting any rights and obligations of WARNING ZONE stipulated in applicable documents, agreements or legal regulations, WARNING ZONE has the following rights:

  is not responsible for any liability related to customers disclosing passwords to unrelated persons, providing any payment information to others via email or internet or other forms.
  has the right to delete all or any part of customer information if retaining it is not reasonable.
  Use your information for market surveys, but this information will be hidden and used only for statistical purposes.
  is not responsible for any liability for lost passwords if it is not the fault of WARNING ZONE.
  Other rights according to the law.

Kiểm soát trẻ em (Child control)

Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ em mà không có sự chấp nhận của cha mẹ. Khách hàng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi Khách hàng ít nhất đủ 18 tuổi.
Các quý phụ huynh nên chú ý rằng đã có những công cụ kiểm soát giúp cha mẹ có thể truy cập trực tuyến để hạn chế việc trẻ em của Khách hàng không thể cung cấp những thông tin trực tuyến của họ mà không có sự cho phép của cha mẹ.

We will not collect any personal information from children without parental consent. Customers can only use our services when they are at least 18 years old.
Parents should note that there are online parental control tools to limit customers’ children from providing their information online without permission. of parents.

Thông tin liên hệ (Contact Info)

Nếu Khách hàng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: 19006096
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: office@warningzone.com

If you have any questions or concerns about this Policy or our collection and management of personal information, please contact us by:
Call hotline: 19006096
Send an email to the email address: office@warningzone.com